Regulamin

Ocena użytkowników:  / 0

REGULAMIN OGÓLNY PORTALU TECHNIKISTOLARSKIE.PL

1. Rejestrując się na portalu Użytkownik zawiera umowę o świadczenie usługi przez portal TechnikiStolarskie.pl, zwanym dalej Portalem. Usługa świadczona przez Portal polega na udostępnieniu treści o tematyce stolarskiej na portalu internetowym w formie filmów i artykułów oraz zapewnieniu możliwości komentowania i oceniania wszystkich elementów przez zarejestrowanych Użytkowników.

2. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Portalu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

3. Zarejestrowany Użytkownik ma prawo:

a. komentować i oceniać filmy i artykuły umieszczane na Portalu

b. zadawać pytania i udzielać odpowiedzi dotyczące danego tematu, filmu lub artykułu

c. zamieszczać lub przesyłać linki do swoich filmów dotyczących danego działu, po uprzednim uzgodnieniu z administracją forum

d. brać udział w konkursach ogłaszanych przez administrację Portalu.

4. Zabronione jest dostarczania na łamy Portalu wszelkich treści o charakterze bezprawnym.

5. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu jakichkolwiek działań naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa jest zabronione. W szczególności, niedozwolone jest:

a. rozpowszechnianie za pośrednictwem Portalu treści naruszających dobra osobiste osób trzecich (w tym innych użytkowników Portalu) lub zagrażających naruszeniem takich dóbr osobistych;

b. podejmowanie działań spełniających znamiona przestępstwa lub zachęcających do popełniania przestępstw (w tym zniesławienia lub pomówienia);

c. wzywanie za pośrednictwem Portalu do nienawiści rasowej, wyznaniowej lub etnicznej, czy też propagowanie przemocy i agresji;

d. rozpowszechnianie za pośrednictwem Portalu materiałów naruszających (bądź zagrażających) prawom autorskim i pokrewnym osób trzecich (w tym zachęcanie do nabycia lub korzystania z nielegalnego oprogramowania);

e. rozpowszechnianie za pośrednictwem Portalu materiałów naruszających lub zagrażających prawom własności przemysłowej (w tym prawom z rejestracji znaku towarowego lub patentu) lub innym prawom podmiotowym osób trzecich;

f. rozpowszechnianie danych informatycznych zawierających wirusy komputerowe lub inne informatyczne rozwiązania destrukcyjne.

6. Niedozwolone jest podejmowanie za pośrednictwem Portalu działań sprzecznych z zasadami współżycia społecznego. W szczególności zabronione jest:

a. zachowanie sprzeczne z zasadami tzw. Netykiety, w tym formułowanie wypowiedzi stanowiących przejaw braku szacunku wobec innych Użytkowników Portalu bądź też zachowania powszechnie uznawane za sprzeczne z zasadami kultury osobistej;

b. rozpowszechnianie za pośrednictwem Portalu treści obraźliwych, obscenicznych, erotycznych lub naruszających powszechnie uznawane zasady etyczne.

7. Użytkownicy zobligowani są do publikowania na Portalu, wyłącznie treści zgodnych z tematyką działu. Zakazuje się publikowania w poszczególnych komentarzach treści niezwiązanych z tematem wiodącym (wątkiem głównym dyskusji).

8. Publikowanie w komentarzach na Portalu informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (w tym reklam, materiałów promocyjnych, komunikatów, itp.) oraz innych treści o charakterze komercyjnym bez uprzedniego uzgodnienia z administracją Portalu jest zabronione.

9. Te same treści (wypowiedzi) nie mogą być dublowane bądź powtarzane w różnych miejscach Portalu.

10. Zakazane jest nadużywanie formatowania przy edytowaniu treści publikowanych na Portalu np. pisania całości dużą literą, nieuzasadnionego kolorowania, pisania pogrubioną czcionką itp. Zabrania się również umieszczania linków do portali aukcyjnych bez uprzedniego ich opisania, w formie krótkiej informacji, czego dotyczy link.

11. Niedopuszczalne jest publikowanie za pośrednictwem Portalu pytań lub problemów, wraz z żądaniem przesłania odpowiedzi na adres poczty elektronicznej lub innego typu środka indywidualnego porozumiewania się na odległość. Portal przeznaczony jest do publicznej wymiany informacji i pomocy wszystkim jego Użytkownikom i Czytelnikom.

12. Portal przeznaczony jest do publikacji i wymiany merytorycznych treści zgodnych z tematyką poszczególnych działów Portalu. Rozpowszechnianie treści odbiegających od określonej tematyki jest zabronione. Zabronione jest również dodawanie do treści publikowanych na Portalu w ramach danego tematu, kolejnych przekazów (wypowiedzi), nie wnoszących merytorycznie nowych informacji w porównaniu do treści dotychczas opublikowanych w tym temacie. W szczególności zabronione jest:

a. prowadzenie zbędnych sporów i dyskusji za pośrednictwem Portalu;

b. rozpowszechnienie za pośrednictwem Portalu wypowiedzi, dotyczących konfliktów między Użytkownikami

c. krytykowanie, wyśmiewanie lub obraźliwe komentowanie wypowiedzi (pytań lub odpowiedzi) publikowanych na Portalu przez innych Użytkowników;

d. składanie za pośrednictwem Portalu żądania wyjaśnienia przyczyn: zamknięcia dostępu do treści poprzednio publikowanych na Portalu (np. usunięcia wypowiedzi), wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi dostępu do Portalu danemu Użytkownikowi (zamknięcia Konta), okoliczności dot. sporów, których uczestnikami byli inni Użytkownicy.

13. Rejestrując się na tym Portalu wyrażasz zgodę na otrzymywanie mailingu reklamowego rozsyłanego do Użytkowników na adresy podane przy rejestracji.

14. Niniejszy regulamin ma również zastosowanie do profilu TechnikiStolarskie.pl na Facebooku, przy czym jednocześnie musi przestrzegać regulaminu portalu Facebook.

15. Regulaminy wszelkich konkursów będą uzupełnieniem niniejszego regulaminu ogólnego i będą zamieszczane wraz z ogłoszeniem kolejnych konkursów. W konkursach mogą brać udział jedynie osoby pełnoletnie, chyba że w regulaminie danego konkursu zostanie zapisane inaczej.

 

Niniejszy regulamin nie jest ostateczny i administracja zastrzega sobie prawo modyfikacji poszczególnych punktów oraz dodawania nowych.